Ποιο είναι το ποσοστό επιβάρυνσης των κλειστών διαμερισμάτων

Ποιο είναι το ποσοστό επιβάρυνσης των κλειστών διαμερισμάτων?

Το καταστατικό της πολυκατοικίας έχει τον πρώτο λόγο.
Σε περίπτωση έλλειψης - απώλειας καταστατικού ισχύει το ΦΕΚ ως κάτωθι

(ΦΕΚ 1296, Β/16.12.1977) «Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας ή στοίχου εξυπηρετουμένων υπό εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερμάνσεως, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κλπ. της εγκαταστάσεως αυτής και των έν γένει μηχανημάτων της, καθώς και η δαπάνη λειτουργίας της (καύσιμα, ηλεκτρ. ρεύμα κ.λπ.) βαρύνει κάθε εξυπηρετουμένων από την εγκατάσταση κατοικία κατά ποσοστόν που θα είναι ο λόγος του εμβαδού αυτής σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό της εγκαταστάσεως κατοικιών και των τυχόν θερμαινομένων κοινοχρήστων χώρων.

Σε όσες περιπτώσεις από το ίδιο λεβητοστάσιο της Κεντρικής θερμάνσεως τροφοδοτούνται και εξυπηρετούνται περισσότερα του ενός κτιρίου (πολ/κίες ή στοίχοι), όλες οι δαπάνες συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής, λειτουργίας κ.λπ. του κοινού λεβητοστασίου και των επί μέρους κοινών εγκαταστάσεων επιμερίζονται να βαρύνουν κάθε ένα κτίριο (πολ/κίαν και στοίχον) κατά ποσοστόν που θα είναι ο λόγος του οιλικού εμβαδού αυτών πρός το συνολικόν εμβαδόν των εξυπηρετουμένων υπό του κοινού λεβητοστασίου κτιρίων (πολ/κιων ή στοίχων).

Στην περίπτωση κατά την οποίαν μία κατοικία παραμένει εντελώς αχρησιμοποίητη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών κατά τη χειμερινή περίοδο λειτουργίας της Κεντρικής Θερμάνσεως, η κατοικία αυτή απαλλάσσεται κατά ποσοστό εβδομήντα τοίς εκατό (70%) της συμμετοχής μόνο στη δαπάνη λειτουργίας της εγκαταστάσεως Κεντρικής Θερμάνσεως (όχι και της συμμετοχής στην δαπάνη συντηρήσεως, επισκευής, αντικαταστάσεως κ.λ.π. αυτής στην οποία η συμμετοχή της παραμένει στο ακέραιο) υπό τον όρον ότι θα έχουν απομονωθεί (σφραγιστεί) τα θερμαντικά σώματα που υπάρχουν μέσα σ΄ αυτήν».

Συμπέρασμα, σε πολυκατοικίες που έχουν κεντρική θέρμανση, ο ιδιοκτήτης κλειστού διαμερίσματος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει κατά ποσοστό 30%.

Goto Top